Prawnik Lubawa – Kancelaria Adwokacka

Adwokat Paweł Socha

Adwokat Lubawa

Adwokat Paweł Socha świadczy pomoc prawną w Kancelarii Adwokackiej w Lubawie. W centrum jego zainteresowań pozostają sprawy karne, wykroczenia i sprawy wykonawcze. Prowadzi również sprawy związane z władzą rodzicielska, kontaktami z dzieckiem, alimentami i rozwodami. Z powodzeniem reprezentował klientów w sprawach cywilnych. Jest autorem bloga na temat postępowania w sprawach nieletnich oraz bloga o prawie i nie tylko. Prywatnie wędkarz i przyjaciel zwierząt dlatego występował jako oskarżyciel w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. Prawnik Lubawa – zapraszam.

Postępowanie przygotowawcze

Adwokat udziela pomocy prawnej nie tylko przed sądami. Reprezentacja obejmuje również postępowanie przygotowawcze przed policją lub prokuraturą, udział w przesłuchaniu świadków i podejrzanego. W postępowaniu przygotowawczym adwokat sporządza pisma jak zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wnioski dowodowe, zażalenia na czynności procesowe.

Tymczasowe aresztowanie

W przypadku zatrzymania osoby celem zastosowania tymczasowego aresztowania tylko adwokat ustanowiony jako obrońca może się zobaczyć z zatrzymanym. Najbliższe osoby mogą udzielić wówczas tymczasowego upoważnienia do obrony. Obrońca bierze udział w posiedzeniu aresztowym, a w razie zastosowania tego środka sporządza zażalenie na tymczasowe aresztowania. Sąd nie musi przychylić się do wniosku o tymczasowy areszt i zastosować wolnościowy środek zapobiegawczy. Oczywiście są to sprawy trudne i obarczone ryzykiem niepowodzenia. Jednak nawet po zastosowaniu tymczasowego aresztowania można wnosić o zmianę tego środka na poręczenie majątkowe lub dozór.

Postępowanie przedsądowe

W sprawach rodzinnych i cywilnych adwokat Paweł Socha kieruje pisma przedsądowe z żądaniami wskazanych zachowań czy wezwania do zapłaty. W rezultacie w wielu przypadkach korespondencja skierowana przez adwokata pozwala uniknąć sporu sądowego.

Sprawy rodzinne

Adwokat Paweł Socha prowadzi sprawy związane z władzą rodzicielską oraz ustalaniem kontaktów z dzieckiem. Pomaga w sprawach o alimenty. Występuje przed sądem w sprawach rozwodowych, co istotnie może to zwiększyć szansę powodzenia.

Sprawy karny

Obrona w sprawach karnych obejmuje całe spektrum spraw. Najczęściej spotykanymi jest przestępstwo oszustwa, jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, niealimentacji, naruszenie nietykalności osobistej, pobicie czy kradzież. Obrona obejmuje także poważniejsze zarzuty jak rozbój, gwałt, udział w bójce, spowodowanie wypadku, zabójstwo. W ramach obrony adwokat ustala strategię, sporządza wnioski dowodowe, odbywa widzenia w zakładzie karnym, bierze udział w rozprawach.

Sprawy cywilne

W ramach Kancelarii Adwokat reprezentuje Klientów w sprawach o zapłatę. Świadczenie pieniężne może przykładowo wynikać z niewykonania umowy lub spowodowania szkody.

Sprawy spadkowe

Pomoc adwokata Pawła Sochy obejmuje także prowadzeni spraw o stwierdzenie nabycia i odrzuceniu spadku, działu spadku oraz dochodzenia zachowku. Często sprawy o nabycie spadku muszą być przeprowadzone przed kilkoma sądami rozsianymi po całym kraju.

Apelacja i zażalenie

Na wyrok sądu pierwszej instancji stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji. Po analizie wyroku wraz z uzasadnieniem oraz akt sądowych adwokat sporządza się apelację. Niezbędna jest również rozmowa z Klientem o szansach i zagrożeniach związanych z wniesionym środkiem odwoławczym. Na niektóre postanowienia sądu wydawane w trakcie procesu można złożyć zażalenie. Przede wszystkim zażalenie przysługuje na postanowienie o zabezpieczeniu, stosowaniu środka zapobiegawczego, umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Zawiadomienie o przestępstwie

Adwokat Paweł Socha sporządza i wnosi zawiadomienia o przestępstwie. Reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym. W przypadku odmowy wszczęcia postępowania albo umorzenia postępowania sporządza zażalenie do sądu. W postępowaniu sądowym reprezentacja polega na występowaniu w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Naruszenie dóbr osobistych

Ochrona ze strony kancelarii obejmuje pomoc w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. Oczywiście sprawa sądowa poprzedzona jest wezwaniem do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz usunięciem skutków takiego działania. Następnie może być wniesiony pozew do sądu, także z żądaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej i wystosowania przeprosin.

Oskarżenie prywatne

Adwokat Paweł Socha prowadzi sprawy z oskarżenia prywatnego czyli przestępstwa znieważenia, zniesławienia i naruszenia nietykalności cielesnej. W sprawach tych niezbędne jest sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia. Następnie sąd wyznacza posiedzenie pojednawcze, w wyniku którego strony mogą osiągnąć porozumienie. W razie braku pojednania sąd kieruje sprawę na rozprawę. Adwokat działa jako pełnomocnik oskarżyciela prywatnego reprezentując go w sądzie.

Sprawy wykonawcze i penitencjarne

Są to sprawy wszczęte w wyniku postępowań wszczętych już po skazaniu oskarżonego. Obejmują takie zagadnienia jak warunkowe zwolnienie, przerwa w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej.

Kancelaria

Na zakończenie należy dodać, że Adwokat Paweł Socha wspólpracuje podczas prowadzenia spraw z pozostałymi adwokatami w Kancelarii: adwokat Mileną Bernacką-Stachniałek oraz adwokatem Pawłem Stachniałkiem.

Prawnik Lubawa

Prawnik Iława

Prawnik Lubawa

Call Now ButtonZADZWOŃ