Czy muszę się stawić w sądzie?

Otrzymując wezwanie na rozprawę, w którym wskazany jest termin, może się zrodzić pytanie o to czy muszę się stawić w sądzie. Na przeszkodzie może bowiem stawać jakaś przyczyna, która utrudnia lub uniemożliwia stawiennictwo. Trzeba pamiętać o łacińskiej sentencji absens carens lub polskim przysłowiu „nieobecni nie mają racji”. Z jednej zatem strony powstaje pytanie jakie konsekwencje ma brak stawiennictwa dla sprawy oraz czy powstaną inne konsekwencje np. kary nałożonej przez sąd.

Czy trzeba się stawić w sądzie?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie zawsze trzeba się stawić w sądzie. Jest wiele postępowań, w których stawiennictwo nie jest konieczne. W bardzo wielu postępowaniach prowadzonych przez Kancelarię udział Klienta nie był potrzebny. Brak konieczności stawiennictwa strony występuje zazwyczaj w sprawach, w których sprawa opiera się na dokumentach (np. umowa, korespondencja, księgi wieczyste lub inne dokumenty urzędowe) oraz pismach procesowych (twierdzeniach i argumentach prawnych). Czasem jest też tak, że wręcz niewskazanym jest stawienie się w sądzie (co wymaga omówienia z adwokatem).

Trzeba napisać pismo procesowe

Trzeba pamiętać, że stanowisko procesowe można ująć w piśmie procesowym (pozew, odpowiedź na pozew, dalsze pismo procesowe, wnioski dowodowe, twierdzenia itp.) Brak zajęcia stanowiska na piśmie może skutkować poważnymi konsekwencjami procesowymi (w tym przegraniem sprawy). Sporządzając pismo procesowe trzeba też pamiętać o terminach, prekluzjach procesowych, zgłaszaniu twierdzeń i wniosków (w tym zakresie silnie rekomenduje się skonsultowanie pisma z adwokatem). W razie prawidłowego sporządzenia pisma procesowego może bowiem być tak, że osobiste stawiennictwo w sądzie nie będzie już potrzebne. Zajęcie właściwego i terminowego stanowiska na piśmie (spełniającego też wszelkie wymagania formalne) może być w zupełności wystarczające. Warto jednak dopełnić należytej staranności dla dopilnowania sprawy przed sądem – na rozprawie. W tym celu można ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata. Należy też pamiętać, ze taktyka procesowa może być rozmaita i warto jest to omówić z adwokatem (przeczytaj: Czy potrzebuję adwokata?).

Wezwanie do stawienia w sądzie – co jest napisane

W treści wezwania do stawienia się w sądzie powinno być wskazane czy stawiennictwo jest obowiązkowe czy jest nieobowiązkowe. Przede wszystkim trzeba więc spokojnie przeczytać wezwanie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli stawiennictwo jest nieobowiązkowe, to oznacza wyłącznie tyle, że brak stawiennictwa formalnie nie przeszkodzi w rozpoznaniu sprawy. Czym innym jest natomiast wynik sprawy. W razie stawiennictwa obowiązkowego zazwyczaj koniecznym będzie stawienie się. Może być jednak tak, że brak stawiennictwa będzie skutkowało brakiem dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony. Brak takiego przesłuchania z powodu nie stawienia się w sądzie może być mało ważne. dla sprawy. Przykładowo – jeśli zostało zajęte i odpowiednio wyrażone stanowisko procesowe, dowody z dokumentów lub innych, dostatecznie wyjaśniają sprawę to brak dowodu z przesłuchania strony może być obojętne dla sprawy. Zastrzega się przy tym, że takie działanie – pomimo, że dość często praktykowane w sprawach Klientów Kancelarii – wymaga wcześniejszego omówienia z adwokatem.

Nie mogę się stawić w sądzie

Może się zdarzyć tak, że nie jest możliwym stawienie się w sądzie. Przyczyną może być znaczna odległość lub opieka nad dziećmi lub innymi osobami, których nie można pozostawić bez opieki. Może być tak, że stan zdrowia nie pozwala na stawienie się w sądzie. Przeszkodą może być też praca. Należy jednak rozróżnić przyczyny, które są stałe, tj. takie przeszkody, które nie ulegną zmianie oraz przemijające, czyli takie, które uniemożliwiają stawiennictwo akurat w tym terminie. Wówczas – jeśli przeszkoda jest stała – należy rozważyć ustanowienie adwokata. Gdy przeszkoda jest tymczasowa , a stawiennictwo jest obowiązkowe – należy jak najszybciej poinformować o tym sąd na piśmie. Jeśli przeszkodą jest odległość warto przeczytać wpis: Adwokat na odległość.

Nie chcę się stawić w sądzie

Może być też tak, że po prostu nie chcemy się stawić w sądzie. Stres przed sądem, czy złe relacje ze stroną przeciwną mogą być na tyle niepokojące, że wizja stawienia się w takiej sytuacji jest trudna do zniesienia. Jeśli stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe to zaleca się kontakt z adwokatem dla rozważenia możliwości niestawienia się w sądzie dla przeanalizowania skutków dla wyniku postępowania. Jeśli stawiennictwo jest nieobowiązkowe, a wszystkie dowody dla wyjaśnienia sprawy to dokumenty można rozważyć niestawienie się w sądzie, ale trzeba mieć na uwadze, że na rozprawie druga strona może to wykorzystać. W każdym z tych przypadków najlepiej jest ustanowić adwokata (przeczytaj: Czy potrzebuję adwokata?).

Czy mogę nie stawić się w sądzie na rozwód?

Sprawa o rozwód jest specyficzną sprawą, z punktu widzenia stawiennictwa stron na rozprawie. Zasadniczo bowiem dowodów z przesłuchania stron jest konieczny. Kancelaria prowadziła jednak postępowania rozwodowe, w których Klienci nie stawiali się na rozprawie z uwagi na odległość (przeczytaj wpis: Adwokat na odległość).

Podsumowanie

Stawiennictwo w sądzie jest związane nie tylko z emocjami samą sprawą, miejscem (sądem), kontaktem ze stroną przeciwną (często pozostającą w sporze). Stres może też wynikać z procedur jakie obowiązują i wielu przepisów jakie regulują sprawę. Problemem może być także odległość i różne obowiązki. Należy pamiętać, że nie można pozostawać biernym i liczyć na to, że sprawa sama się rozwiąże. Trzeba przedstawić, uzasadnić i udowodnić swoje stanowisko. Nie zawsze będzie się to wiązało z koniecznością stawienia się w sądzie. Warto jednak skorzystać z pomocy adwokata, żeby nie okazało się, że dopiero po negatywnym wyniku sprawy, pomocy będziemy szukać dopiero później, gdyż pomimo swoich racji może być już za późno na zgłaszanie właściwych twierdzeń i wniosków.

Adwokat Lubawa
Call Now ButtonZADZWOŃ