Czy pomoc adwokata się opłaca?

Wiadomym jest, że w razie jakiegokolwiek problemu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy osoby profesjonalnie trudniącej się danym zagadnieniem. Pomimo jednak tego, że skorzystanie z pomocy fachowcy jest najlepszą opcją nie zawsze korzystamy z takiego rozwiązania. Liczymy się z zasobnością naszego portfela lub po prostu chcemy zaoszczędzić na wydatku, którego zasadność poddajemy w wątpliwość. Jest to absolutnie zrozumiałe, a dodatkowo internet dostarcza nam wielu informacji. Kwestia ta dotyczy wielu aspektów życia, a rozwiązanie problemu prawnego jest wyłącznie jednym z nich. Czy zatem pomoc adwokata się opłaca w sensie ekonomicznym, kiedy skorzystanie z pomocy adwokata jest jedynie kwestią komfortu, a kiedy skorzystanie z pomocy adwokata jest nieodzowne?

Wskazać można zasadnicze kwestie, które powinny skłaniać do rozważenia skorzystania z reprezentacji przez adwokata:

Skomplikowanie sprawy

Stan faktyczny i dowody

Skomplikowanie sprawy może dotyczyć zarówno stanu faktycznego, np. tego że w ramach podziału majątku trzeba wykazywać, iż nieruchomość nabyta w trakcie małżeństwa została częściowo za środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku należących do jednego tylko z małżonków, które były nabyte z pieniędzy uzyskanych. Wówczas może pojawić się kwestia trudności dowodowych. Takie trudności mogą się pojawić w wielu postępowaniach, podczas gdy ogólną zgodnie z podstawową zasadą – ciężar dowodu spoczywa na tym, kto wywodzi korzystne dla siebie twierdzenia. Można przy tym wspomnieć o tzw. prekluzjach dowodowych, co ogólnie rzecz ujmując może prowadzić do tego, że nawet jeśli posiadamy dowody korzystne dla nas to nie zgłoszenie ich we właściwym czasie może uniemożliwić powoływanie się na te dowody (co może być tragiczne w skutkach). Także na marginesie można wskazać, że w pracy adwokata, nie rzadko można spotkać się z sytuacją, gdy klient twierdzi, że „to strona przeciwna powinna udowodnić, że było inaczej” – co w większości przypadków będzie błędnym i bardzo niebezpiecznym podejściem. Oczywiście w przepisach istnieją różne „domniemania”, ale mają one zastosowania w określonych przez przepisy sytuacjach i stanach prawnych.

Stan prawny i uzasadnienie wykładni przepisów

Najtrudniejszym dla osoby nie reprezentowanej przez adwokata jest argumentacja prawna. Za przykład może posłużyć sprawa dochodzenia zapłaty z tytułu weksla w polskiej walucie, podczas gdy umowa opiewała na walutę obcą np. euro. Mając ten przykład można zbudować taką argumentację prawną z powołaniem się na wyroki innych sądów, poglądy komentatorów prawa, przepisu i przepisy przejściowe oraz uzasadnienie do ustaw zmierzających do uzasadnienia stanowiska o oddaleniu żądania zapłaty. Niestety bez głębokiej analizy prawnej zagadnienia i odpowiedniego przekazania tych analiz w piśmie procesowym takie zagadnienia mogą nie być wzięte pod uwagę przez sąd rozpoznający sprawę. Podobnie w pismach zaskarżających orzeczenia np. w apelacji. Apelacja bowiem będzie zasadniczo dotyczyła błędów popełnionych przy rozpoznawaniu przez sąd. Umiejętne wskazanie błędów w wykładni, stosowaniu, czy braku zastosowania określonych przepisów przez sąd nie należy do najłatwiejszych. Podobnie uzasadnienie błędów przy ustalaniu stanu faktycznego.

Formułowanie stanowiska w sprawie

Nierzadko można spotkać się z sytuacjami, gdy Klient zgłasza się do Kancelarii ze sprawą, która jest już w toku i odbył się już pierwszy termin rozprawy. Relacjonowane jest jak to rozprawa przebiegała w inny sposób niż Klient sobie to wyobrażał. Nie wszystko co się chciało powiedzieć zostało wysłuchane lub poszczególne kwestie nie pozyskały zainteresowania ze strony sądu. Trzeba natomiast zdać sobie sprawę, że dla sądu ważną jest także zasada szybkości postępowania. Co w praktyce może też objawiać się tym, że gdy sąd słyszy twierdzenia, które mogą być istotne dla sprawy, może uniemożliwić dalszej wypowiedzi w tym zakresie. W pracy adwokata można zaobserwować sytuację, że z relacji Klient wynika, że generalnie wypowiedź która chciało się zgłosić w sądzie ma sens dla wyjaśnienia sprawy, ale błędnie się formułuje tę wypowiedź. Trzeba wiedzieć, że rozpoznając sprawę sąd wie jakie przepisy prawa będą brane pod uwagę i poszukiwane będą twierdzenia i argumenty Jeśli bowiem wypowiedź zaczyna się od kwestii, które mogą wydawać się nie mające znaczenia dla sprawy, to niestety sąd może przerwać. Obserwując takie sytuacje trudno nie dostrzec jak ważnym jest właściwe formułowanie stanowiska w sprawie. Dość częste twierdzenia o tym, że „bez adwokata sąd mnie nie wysłucha” mogą wynikać właśnie z tego, że adwokat jest przygotowany do reprezentowania Klientów w sądach i wie jakie przepisy i jakie kwestie będą miały znaczenia dla sądu. Adwokat zapewne wytłumaczy też, że pewne okoliczności (które są ważne dla Klienta) mogą być przedstawione np. w drugiej kolejności (jako tzw. tło sytuacji). Niezwykle ważnym jest, bowiem aby wiedzieć które kwestie należy silnie akcentować, a które są okolicznościami pomocniczymi. Samemu natomiast trudno jest dostrzec te odmienności.

Podejmowanie reakcji w toku rozprawy

Trzeba mieć na uwadze, iż rozprawa przed sądem jest pewnym zdarzeniem, które ma swoją dynamikę. Sąd rozpoznający sprawę, ku zaskoczeniu, może w danej chwili rozprawy chcieć wyjaśnić pewne kwestie procesowe – np. wypowiedzenie się co do określonych wniosków dowodowych albo stanowiska zgłoszonego przed stronę przeciwną dopiero na rozprawie. Nie sposób jest wymienić wszystkie sytuacje jakie mogą wystąpić podczas rozprawy, które mogą wymagać reakcji. Trzeba jednak wskazać, że bez merytorycznego przygotowania (wiedzy prawniczej) i doświadczenia na sali rozpraw może być bardzo trudnym odnalezienie się w danej sytuacji procesowej. Trzeba też wiedzieć, że możliwość na podjęcie danej reakcji może już nie powrócić. Dodatkowo trzeba wskazać, że w podjęciu reakcji nie pomaga brak „obycia” z salą rozpraw i nerwy (o czym poniżej).

Nerwy i stres przed sprawą w sądzie

Nie bez kozery mawia się, że „trudno być adwokatem we własnej sprawie”. Powiedzenie to znają prawnicy, jednak można je odnieść także i do spraw Klientów. Warto mieć bowiem świadomość, że to właśnie brak profesjonalnego dystansu do sprawy może istotnie wpływać na przebieg sprawy. Przyczyną takiego stanu są; nerwy, stres, a w konsekwencji wpływ emocji na podejmowane działania. Emocje zaś nie służą właściwym decyzjom w procesie przed sądem. Mając na uwadze, że sami prawnicy we własnych (prywatnych) postępowaniach sądowych posiłkują się pomocą innych adwokatów może zastanawiać. Co natomiast w sytuacji, gdy te emocje pojawiają się u strony postępowania sądowego, która nie ma wiedzy prawniczej i doświadczenia w postepowaniach przed sądami. Oczywiście Klient może nie uniknąć samodzielnego wystąpienia – np. będąc przesłuchiwanym w ramach dowodu z przesłuchania strony, niemniej przebieg całej sprawy, jak i rozprawy, będzie kontrolowany przed adwokata. Nadto, Kancelaria przeprowadza symulację rozprawy – po to aby Klient wiedział jak może przebiegać sprawa, łącznie z informacjami które mogą wywołać przed rozprawą niepotrzebny stres (jak np. ubiór, czas w jakim najlepiej przybyć do sądu, czy to jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą i jak się zwracać do sądu).

Czy pomoc adwokata się opłaca w sensie ekonomicznym?

Mając na uwadze powyższe można wskazać, że udział adwokata istotnie zwiększa szansę na pozytywne rozpoznanie sprawy. Nierzadko to sam udział adwokata ma wpływ na wynik sprawy, czy to jako wyraz troski o swoje interesy, czy jako wyraz tego, że stanowisko w sprawie będzie bronione. Jeśli udział adwokata nie jest opłacalny w sensie ekonomicznym, to taka informacja zostanie udzielona. Istnieją wówczas inne formy pomocy prawnej, które mogą zostać rozważne, np. udzielenie porady lub wyłącznie sporządzenie pisma.

Call Now ButtonZADZWOŃ