Czy potrzebuję adwokata?

Problemy prawne występujące w życiu prywatnym, czy prowadzonej firmy, są w zasadzie nieuniknione. Napotykając na problem prawny najczęściej sięgamy do sieci internet, ażeby poszukać informacji dotyczących przedmiotowego problemu, co jest znakiem obecnych czasów. W internecie można zazwyczaj znaleźć sporo różnych informacji o danym zagadnieniu prawnym. Jest też całkowicie, że liczymy się koniecznością zapłaty za usługi adwokata, więc można rozważać czy problem jest na tyle poważny ażeby angażować pomoc adwokata (o tym więcej w artykule Czy pomoc adwokata się opłaca?). Zastanawiamy się zatem czy jesteśmy w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem, czy należy już skorzystać z pomocy specjalisty i czy potrzebuję adwokata?

Waga sprawy w życiu w sensie niematerialnym lub materialnym

Przede wszystkim warto rozważyć na ile dana sprawa jest istotna w naszym życiu – w sensie niematerialnym lub materialnym. Te zakresy mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale dla wyjaśnienia można wskazać:

Znaczenie sprawy w sensie niematerialnym.

Wiele spraw nie jest związana bezpośrednio w aspektami finansowymi. Przykładowo, gdy chodzi o rozwód, to nie zawsze kwestią są alimenty (znaczenie materialne sprawy). Sprawa koncentruje się natomiast na ukształtowaniu takich stosunków, które bezpośrednio wpływają na przyszłe życie. Wyraźnie można to dostrzec w sprawach karnych. Znaczenie tego czy zostanie orzeczona kara za dany czyn albo jakiego rodzaju będzie to to kara i w jakim wymiarze ma kolosalne znaczenie. W razie uznania, że sprawa ma istotne znaczenie w sensie niematerialnym warto wziąć pod uwagę kolejne aspekty, które często są konsekwencją wagi sprawy.

Znaczenie sprawy w sensie materialnym

Materialna waga sprawy jest kwestią indywidualną dla każdego. W zależności bowiem od stanu majątku i wysokości źródeł dowodów można różnie postrzegać znaczenie materialne sprawy. Więcej w tym zakresie można wyczytać w artykule – ile kosztuje adwokat. Warto bowiem skonsultować daną sprawę, czy faktycznie udział adwokata w sprawie jest konieczny. W przypadku spraw o znaczeniu materialnym często bowiem koszt adwokata może zostać nakazany do zwrotu przez stroną przeciwną. W takiej sytuacji wydaje się, że słusznym jest rozważenie czy nie skorzystać z pomocy adwokata. Także i w tym przypadku – w razie uznania, że sprawa ma istotne znaczenie w sensie materialnym – należy zważyć kwestie o których poniżej.

Nerwy i stres związany ze sprawą

Emocje związane ze sprawą mogą spowodować wiele negatywnych zjawisk. Co do można zaobserwować, to „paraliż” w sytuacjach, gdy w sprawie podejmowane są czynności, których się nie przewidziało, a brak doświadczenia i profesjonalnego przygotowania do występowania w sądzie jedynie pogłębia ten stan. Ogólnie można bowiem wskazać, że naturalnym jest tworzenie pewnych wyobrażeń o tym jak sprawa może przebiegać, podczas gdy często sąd rozpoznający sprawę przeprowadza czynności lub zadaje pytania, które są zaskakujące. Także i strona przeciwna może się zachować w sposób nieprzewidzialny i w takich sytuacjach założony plan działania może zostać wytrącony. Pojawienie się nieoczekiwanych sytuacji w warunkach silnego stresu, niestety zazwyczaj nie kończy się podjęciem właściwych reakcji w procesie. Można też wspomnieć o tym, że sam przebieg rozprawy podlega pewnym regułom, które jeśli nie są znane mogą nastręczać problemów. Jednym w takich praktycznych problemów jest kwestia zadawania pytań świadkom lub przesłuchiwanym stronom – o czym poniżej.

Zadawanie pytań

W mediach pokazywane są przebiegi rozpraw w różny sposób. Trzeba jednak zaznaczyć, że przebieg rozprawy, który widzieliśmy w fabularyzowanych programach lub rozprawach w sądach innych krajów nie będzie tożsamy z naszą sprawą. Podobnie trzeba zdać sobie sprawę, że nasza sprawa nie musi być tożsama ze sprawą osoby, którą znamy i która przeżyła już proces sądowym. To co zdaje się najbardziej uderzać przy obserwowaniu jak zachowuje się strona niereprezentowana przez adwokata to właśnie nerwy, niepewność, trud w sformułowaniu stanowiska, ale i zadawanie pytań świadkom i stronie. Otóż zadawanie pytań świadkom i stronie jest bardzo ważnym uprawnieniem procesowym. Wydawać się może, że nie ma nic złożonego w zadaniu pytania, jednakże trzeba mieć na względzie, że proces sądowy rządzi się swoimi regułami. Spotkać się można z przykrymi sytuacjami, gdy zadane przez stroną niereprezentowaną przez adwokata jest uchylane przez sąd. Dzieje się tak, gdyż co do zasady pytanie nie może zawierać określonej tezy. Innymi słowy można spotkać się z tym, że strona formułuje pytanie w ten sposób, że stwierdza np. „Był świadek w tym miejscu i widział świadek jak doszło do wypowiedzenia tych słów…prawda?” Takie pytanie może zostać uchylone ponieważ w zasadzie jest pewnym twierdzeniem pytającego. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o wstęp do zadania pytania. Strony niereprezentowane przez adwokata starając się sformułować pytanie często czynią pewien wstęp do pytania np. w ten sposób, że najpierw opisują pewne okoliczności. Zazwyczaj już w tym momencie pytanie jest przerywane przez sąd albo przez adwokata strony przeciwnej, gdyż jest to czas na zadawanie pytań, a nie zgłaszanie twierdzeń. Pytający często czuje się zagubiony w takiej sytuacji i rezygnuje z zadawania pytań, podczas gdy przypuszczać można, że pytanie w zasadzie mogłoby mieć sens i znaczenie dla sprawy. Taki obrót sytuacji może łączyć się z wielkim rozczarowaniem, niemniej dlatego też powstaje niniejszy artykuł.

Skomplikowanie sprawy i to w zakresie stanu faktycznego i prawnego.

Odnośnie skomplikowania stanu faktycznego można wskazać za ogólnie pojętą zawiłość sytuacji, którą należy przedstawić sądowi w sposób przystępny i poprzeć właściwymi dowodami. W zakresie skomplikowania stanu prawnego należy przeanalizować, czy przepisu które sąd będzie rozważał w sprawie można interpretować w rozmaity sposób lub czy można przyjąć stosowanie różnych przepisów w danej sprawie. Trzeba też przygotować się na odpowiednią argumentację – najlepiej popartą wyrokami innych sądów (w tym Sądu Najwyższego), czy poglądami komentatorów danego przepisu.

Zdolność do formułowania stanowiska w sprawie

Chodzi o umiejętność przedstawienia w syntetyczny sposób kluczowych okoliczności w sprawie i przedstawienie własnego poglądu prawnego. Należy zatem wskazać nie tylko na zakres informacji ale także i na formę podawania tych informacji. Należy bowiem mieć na uwadze, że czas rozprawy jest ograniczony. Ważnym jest podanie stanowisko w taki sposób, aby sąd był w stanie wychwycić zasadnicze zagadnienia faktyczne i prawne. W tym zakresie występują tożsame okoliczności jak opisane powyżej w zakresie nerwów i stresu oraz umiejętności zadawania pytań. Sąd może bowiem nie dysponować czasem, aby wysłuchać przemówienia, które na początku może się wydawać za nie ukierunkowane wprost na wyjaśnienie kluczowych kwestii.

Zdolność do podejmowania reakcji w toku rozprawy

Rozprawy w sądzie przebiegają dynamicznie, a sąd może nieoczekiwanie chcieć wyjaśnić pewne kwestie procesowe – np. wypowiedzenie się co do określonych wniosków dowodowych albo stanowiska zaprezentowanego przez stronę przeciwną. Nie sposób jest przygotować się przed rozprawą na wszystkie możliwe zdarzenia, ale emocje, brak wiedzy prawnej i doświadczenia mogą przekreślić szansę na podjęcie właściwej reakcji.

W czym zatem może pomóc adwokat poza wiedzą prawną?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Stachniałek Socha zgodnie uznają, że poza merytorycznym przygotowaniem adwokata, bardzo ważnym jest także przygotowanie Klienta do sprawy. Za to przygotowanie uznaje się przeprowadzenie symulacji rozprawy. Wydawać by się mogło, że takie szczegółowe informacje jak ubiór, czas w jakim najlepiej przybyć do sądu, czy to jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą. Dalej wydawać by się mogło, że takie informacje jak to kiedy i jak zwracać się do sądu, jaki będzie przebieg rozprawy i jak formułować odpowiedzi także mogą wydawać się nieskomplikowane. Dopiero jednak w trakcie takiej symulacji strona „wczuwa się” w sytuację procesu i dostrzega jak wiele aspektów budzi niepokój. Takie spotkanie ma jeszcze jedno bardzo duże znaczenie dla Klienta Kancelarii i adwokata – takie spotkanie zazwyczaj wiąże się ze stresem, ale w „warunkach treningowych”. Ma to wielkie przełożenie na to, że w sadzie Klient czuje się już zdecydowanie lepiej i jest w pewien sposób „oswojony” z atmosferą i zwyczajami z sali rozpraw. Taka zmiana jest to widoczna. Ostatecznie bowiem Kancelarii nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie prawne, ale także i o to, ażeby Klient komfortowo przeszedł przez proces sądowy. Kancelaria zawsze zakłada, że wśród „pewnych” czynności w sprawie jest ujęte właśnie takie spotkanie na klika dni przed rozprawą. Doświadczenie pokazuje natomiast, że odstęp dni lub kliku pozwala zachować w pamięci najważniejsze kwestie ze spotkania a jednocześnie tworzy bezpieczną przestrzeń czasu na ułożenie sobie wszystkich zagadnień i uspokojenie się.

Czy stać mnie na adwokata?

Po ustaleniu, że należy skontaktować się z adwokatem pojawia się bardzo ważne dla każdego człowiek zagadnienie – czy stać mnie na taką pomoc. Temu zagadnieniu poświęcony jest natomiast artykuł Ile kosztuje adwokat?

Call Now ButtonZADZWOŃ