Pozew o zapłatę składek OC

W ciągu ostatniego miesiąca Kancelaria reprezentowała Klientów w kilku sprawach i przed kilkoma sądami o zapłatę składek OC, a wszystkie sprawy zostały wygrane przez Klientów. Kiedy może zostać wytoczony pozew o zapłatę składek OC?

pozew o zapłatę składek OC

Zasady ogólne

Sprzedając pojazd mechaniczny z obowiązkowym OC trzeba mieć na uwadze treść przepisu art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który stanowi:

Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń

Trzeba mieć zatem na uwadze, że co do zasady, sprzedając pojazd będziemy odpowiedzialni solidarnie za zapłatę składki do czasu powiadomienia ubezpieczyciela.

Warto też wskazać na przepis art. 32 ust. 4 ww. ustawy:

Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu.

Od dnia nabycia pojazdu ponoszona jest zatem odpowiedzialność za zapłatę składni OC. Nawet chwilowe ubezpieczenie może rodzić pewne komplikacje – o czym poniżej.

Pomimo powyższych zasad, spotkać się można z pozwami ubezpieczycieli o zapatę sprzedawcy i nabywcy za całość okresu ubezpieczenia.

Szczegóły

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

Jeśli uznajemy, że warunki ubezpieczenia (z uwzględnieniem rekalkulacji wysokości składki) nie jest korzystna, można więc złożyć na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu i zawrzeć umowę ubezpieczenia z innym podmiotem. Czasem także i zadbanie o te kwestie nie jest wystarczające żeby uniknąć pozwu o zapłatę składki.

Dowody na wysokość składki

Zauważyć można, że ubezpieczycielom nie jest łatwo wykazać zasadności wysokości dochodzonej składki. Po pierwsze bowiem spotkać się można z twierdzeniami opartymi wyłącznie na wydruku polisy. Po drugie wśród tych twierdzeń można dostrzec braki w zakresie wyliczeń wysokości składki oraz wyliczeń dotyczących proporcjonalnego wyliczenia dni ubezpieczenia. Sama polisa jest jedynie jednostronnym potwierdzeniem wiedzy pochodzącym od ubezpieczyciela.

Dowolność wysokości składki

Podsumowując powyższe po lekturze niektórych pozwów ubezpieczycieli można dojść do wniosku, że dochodzone roszczenia są dowolnie kształtowane i niemożliwe do zweryfikowania. Takie podejście trudne jest do akceptacji. O ile bowiem takie powództwa zapewne często mogą nie spotykać się z obroną po stronie pozwanego, tak podjęcie właściwych działań może skutkować wyrokiem całkowicie oddalającym roszczenia ubezpieczyciela.

Adwokat Lubawa
Call Now ButtonZADZWOŃ